ultherapy

see the beauty of sound

Thư viện ảnh trước và sau thẩm mỹ

Ultherapy® đã được thực hiện hơn 800000 ca trên toàn thế giới, bởi các bác sĩ  là chủ sở hữu tự hào của hệ thống Ulthera®. Để xem kết quả thực tế Ultherapy quí vị xem qua các hình ảnh trước và sau thẩm mỹ trong mục Galleries bên dưới.  Vì sự an toàn của bạn và hiệu quả điều trị, điều quan trọng là để đảm bảo rằng bạn nhận được điều trị Ultherapy đích thực từ một nhà cung cấp có thẩm quyền. Để tìm một nhà cung cấp trong khu vực của bạn, hãy truy cập của chúng tôi Doctor Locator .

 

Thẩm mỹ nâng cung mày không phẩu thuật 

Thẩm mỹ vùng dưới cằm không phẩu thuật

Thẩm mỹ vùng cổ không phẩu thuật 

Hình ảnh khuôn mặt trước và sau thẩm mỹ

 

Hình ảnh vùng ngực trước và sau thẩm mỹ

 

 

TÌM MỘT BÁC SỸ

Look for a Ultherapy® practitioner using the Physician Locator.